Správa a zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá podle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General Data Protection Regulation) – nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení”), vstoupily v platnost také nové požadavky. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o tom, že tyto požadavky splňujeme. Ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže, pokud se však budete chtít zeptat na cokoliv dalšího, neváhejte se obrátit na email gdpr@posedla.cz, kde jsme Vám plně k dispozici.

1. Kdo se stará a zpracovává mé osobní údaje?

O Vaše osobní údaje se podle čl. 4 bod 7 Nařízení stará správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je Posedla s.r.o., se sídlem Národní 486, 407 47 Varnsdorf, IČO: 09648887. Jsme subjektem, který odpovídá za dodržování povinností stanovených legislativou EU - GDPR. V případě potřeby nás tedy můžete kontaktovat, a to jak na výše uvedené korespondenční adrese, tak i na emailu gdpr@posedla.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Jak a k jakým účelům se osobní údaje zpracovávají?

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Na základě Vašeho souhlasu o zpracování osobních údajů je naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů.

Stejně jako každá řádná smlouva obsahuje uvedení osobních údajů, tak i my data využíváme k uzavření kupní smlouvy a k tomu, abychom tuto kupní smlouvu řádně plnili. Kupní smlouva slouží k tomu, abychom Vám mohli dodat naše produkty.

Naším oprávněným zájmem je tedy uzavření kupní smlouvy s Vámi a poskytnutí dohodnutého plnění, a dále po naplnění smlouvy je to oprávněný zájem na ochraně našich práv vyplývajících ze vztahů s Vámi. 

Poskytnuté údaje jsou základní náležitostí kupní smlouvy, a musí tedy být za účelem uzavření takové smlouvy poskytnuty. Důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost uzavřít a plnit kupní smlouvu.

V případě, že se rozhodnete nám udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, nám dáváte souhlas s využitím Vašich osobních údajů i pro naše marketingové účely:

 • Odběr newsletterů – zasílání nejaktuálnějších informací a novinek týkající se našeho portfolia produktů, upozorňování na doprovodné události a akce, šíření povědomí o našich aktivitách. Z odběru newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit přímo v patičce každého z nich nebo na naší emailové adrese gdpr@posedla.cz;
 • Uživatelský účet – neveřejný prostor webových stránek, který slouží pro sumarizaci Vašich dokončených nebo nedokončených objednávek. V případě požadavku o smazání profilu se na nás můžete kdykoliv obrátit na emailové adrese gdpr@posedla.cz;
 • Kontaktní formulář Kariéra – prostřednictví tohoto formuláře nám můžete zaslat žádost o zaměstnání v naší společnosti. Veškeré zaslané podklady a data slouží pouze k danému účelu – žádost o pozici v naší firmě. Data zpracováváme v souladu s veškerými legislativními a interními normami. 

Souhlas se zpracováním údajů můžete pro každou z oblastí kdykoliv odmítnout či odvolat, a to na emailové adrese gdpr@posedla.cz. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést v souladu s čl. 21 Nařízení námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Ze strany správce může docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

3. Jaká osobní data zpracováváme a kde?

 • Odběr newsletteru – pro zasílání newsletteru potřebujeme Váš email;
 • Registrace/ Klientská zóna - při vytvoření registrace vyplňujete tato osobní data: jméno, příjmení, telefon, email, dodací adresa, popř. kontaktní informace firmy, platební údaje (číslo platební karty) uložené k Vašemu účtu (pouze při případném nákupu na našem e-shopu);
 • Odeslání objednávky produktu - pro odeslání objednávky a nákupu produktů od Vás potřebujeme tato data: jméno, příjmení, telefon, email, dodací adresa, popř. kontaktní informace firmy;
 • Další údaje, které sami dobrovolně vyplníte například v kontaktním formuláři.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Uchováváme je do chvíle, do které Vaše údaje opravdu potřebujeme. Tedy po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu.

Doba zpracování osobních údajů:

 • po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu 3 let od jeho skončení;
 • v případě nákupu na posedla.cc po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkonu nebo obhajobu právních nároků;
 • máme povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad;
 • v případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů, či požadavku na výmaz či modifikaci nepřesných dat se můžete obrátit na nás na email gdpr@posedla.cz.

5. Osobní údaje a soubory cookies 

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách posedla.cc  soubory cookies. Stejně tak používáme i Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci souborů cookies získáváme údaje na základě toho, že používáte naše webové stránky, a to údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy). 

Cookies soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

Kromě oprávněných pracovníků naší společnosti mají k datům přístup i třetí subjekty, které nám poskytují své služby (např. zpracovatelé – poskytovatelé IT služeb, dopravce).

Správce přijal přiměřená technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7. Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací? 

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese gdpr@posedla.cz.

8. Má správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Nikoliv, správce nenaplňuje znaky § 37 odst. 1 Nařízení, a tedy není v tomto smyslu povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

9. Komu dále osobní údaje předáváme?

Správce může předat osobní údaje pouze v následujících situacích:

 • poskytovatelům poštovních a přepravních služeb, potřebujeme-li Vám cokoli doručit prostřednictvím přepravce;
 • některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci či našim externím právním, účetním a daňovým či obdobným poradcům, kteří se zavázali nakládat s Vašimi osobními údaji v souladu s Nařízením a těmito pravidly. 

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu správce, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

10. Předáváme Vaše údaje do jiné země?

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země, s výjimkou případů uvedených výše, pokud se jedná o zahraniční osoby.

11. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů.

Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

12. Jaká jsou Vaše práva? 

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce gdpr@posedla.cz.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Webové stránky dozorového úřadu: https://www.uoou.cz/ 

13. Jak vyjádřím souhlas se zásadami zpracování osobních údajů a jak je to s jejich změnou? 

Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů. 

Kliknutím na pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, potvrzujete, že jste seznámen s obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely obsaženého v těchto zásadách ochrany osobních údajů a že svobodně a vážně souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v rozsahu uvedeném výše.

Kliknutím na příslušné pole se dále můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o novinkách týkajících se našich produktů a naší společnosti.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.

Chceš vědět o všem jako první?

Přihlas se k odběru posedlých novinek: