1. Všeobecná ustanovení

1.1. Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.2. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího Posedla s.r.o. 

1.3. Tento reklamační řád se netýká situací, kdy zákazník převezme poškozenou zásilku od přepravní společnosti. Pokud je zásilka se zbožím poškozená, je nutno nejpozději do druhého dne kontaktovat přepravní společnost a zahájit reklamační řízení s přepravní společností. Prosíme také o emailovou kopii směrem k nám, abychom měli přehled o kvalitě práce přepravních společností.

1.4. Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující musí doložit dokladem o koupi nebo jeho číslem. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu Posedla s.r.o.

2. Práva a povinnosti stran v reklamačním řízení

2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka za jakost ani odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě 24 měsíců a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2.2. Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána.

2.3. Prosíme o přiložení vyplněného reklamačního formuláře, který je ke stažení zde.

2.4. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

2.5. Neoznámené zásilky na dobírku nebudou přijaty. 

2.6. Prodávající, musí o způsobu reklamace dle preference kupujícího rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. 

Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co kupující reklamaci uplatnil, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

2.7. V případě neuznané reklamace je účtován kupujícímu manipulační poplatek za zaslání zboží zpět zákazníkovi dle dodacích podmínek.

2.8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v tomto reklamačního řádu. 

2.9. Kupující je povinen informovat prodávajícího na email hello@posedla.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá. 

2.10. V případě uznané reklamace má kupující nárok na úhradu poštovného ve výši nejnižšího poštovného z nabídky e-shopu.

2.11. V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení, je zákazník oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán České obchodní inspekce, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením.

2.12. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

2.13. Kupující je povinen upozornit přepravní společnost při převzetí zásilky, že je poškozen obal zásilky a zásilku převzít tzv. s výhradou. Pokud je obsah zásilky poškozen, je kupující - zákazník povinen nejpozději do 48 hodin kontaktovat přepravní společnost a žádat zahájení reklamačního řízení. Pokud bude kupující uplatňovat reklamaci poškozené zásilky u prodávajícího, bude tato reklamace odmítnuta.

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.

Chceš vědět o všem jako první?

Přihlas se k odběru posedlých novinek: